HOME > Browse Articles > Archive

저널 아카이브

Journal of the Korean Society for Precision Engineering - Vol. 34 , No. 3

13. p.229 Erratum to: Study on the Transmission Error Prediction for a Spur Gear Pair
Qi Zhang, Jing Zhang, Zhong Gang Zhu, Zhen Rong Wang, Zhe-zhu Xu, Sung Ki Lyu
DOI: https://doi.org/10.7736/KSPE.2017.34.3.229